Faint ydych chi'n ei wybod am y 10 cerflun enwocaf yn y byd?


Faint o'r 10 cerflun hyn ydych chi'n eu hadnabod yn y byd?Mewn tri dimensiwn, mae gan gerflunwaith (Cerfluniau) hanes a thraddodiad hir a chadw artistig cyfoethog. Mae marmor, efydd, pren a deunyddiau eraill yn cael eu cerfio, eu cerfio, a'u cerflunio i greu delweddau artistig gweledol a diriaethol gyda gofod penodol, gan adlewyrchu bywyd cymdeithasol a mynegi teimladau esthetig artistiaid. Mynegiad artistig delfrydau esthetig.Mae datblygiad celf cerfluniol y Gorllewin wedi profi tri chopa, gan gyflwyno'r darlun llawn o gelf fel rydyn ni'n ei wybod. Cyrhaeddodd ei anterth cyntaf yng Ngwlad Groeg a Rhufain hynafol. Y ffigwr brig oedd Phidias, tra daeth Dadeni’r Eidal yr ail uchafbwynt. Heb os, Michelangelo oedd ffigwr brig yr oes hon. Yn y 19eg ganrif, roedd Ffrainc oherwydd Cyflawniad Rodin a mynd i mewn i'r trydydd copa.

Ar ôl Rodin, aeth cerflunwaith y Gorllewin i mewn i oes newydd - oes y cerflunwaith modern. Mae artistiaid cerfluniau yn ceisio cael gwared ar hualau cerflunwaith clasurol, mabwysiadu ffurfiau mynegiant newydd, a dilyn cysyniadau newydd.

Y dyddiau hyn, gallwn ddangos creadigaethau artistig a datblygiadau arloesol pob cyfnod trwy hanes panoramig celf cerfluniau, a rhaid bod yn hysbys am y 10 cerflun hyn.

1

Penddelw Nefertiti

Portread wedi'i baentio 3,300 oed yw penddelw Nefertiti wedi'i wneud o galchfaen a phlastr. Y cerflun wedi'i engrafio yw Nefertiti, Gwraig Frenhinol Fawr yr hen pharaoh Aifft Akhenaten. Credir yn gyffredinol fod y cerflun hwn wedi'i gerfio gan y cerflunydd Thutmose ym 1345 CC.

Mae penddelw Nefertiti wedi dod yn un o'r delweddau a werthfawrogir fwyaf o'r hen Aifft gyda'r nifer fwyaf o atgynyrchiadau. Dyma arddangosyn seren Amgueddfa Berlin ac fe'i hystyrir yn ddangosydd esthetig rhyngwladol. Disgrifir y cerflun o Nefertiti fel un o'r gweithiau celf mwyaf mawreddog mewn celf hynafol, sy'n debyg i fwgwd Tutankhamun.

“Mae’r cerflun hwn yn dangos menyw â gwddf hir, aeliau cain siâp bwa, bochau bochau uchel, trwyn main hir, a gwefusau coch gyda gwên fywiog. Mae'n gwneud Nefertiti yn waith celf hynafol. Un o’r menywod harddaf. ”

Yn bodoli yn yr amgueddfa newydd ar Ynys yr Amgueddfa ym Merlin.

2

Duwies Buddugoliaeth yn Samothrace

Duwies y fuddugoliaeth yn Samothrace, cerflun marmor, 328 cm o uchder. Mae'n waith gwreiddiol cerflun enwog a oroesodd y cyfnod Groegaidd hynafol. Fe'i hystyrir yn drysor prin ac ni ellir archwilio'r awdur.

Mae hi'n gyfuniad o waith celf anhyblyg a meddal a wnaed i goffáu trechu Demetrius, gorchfygwr Samothrace ym mrwydr llynges hynafol Gwlad Groeg, yn erbyn fflyd Brenin Ptolemy yr Aifft. Tua 190 CC, er mwyn croesawu’r brenhinoedd a’r milwyr buddugoliaethus, codwyd y cerflun hwn o flaen teml ar Samothrace. Gan wynebu awel y môr, lledaenodd y dduwies ei hadenydd hyfryd, fel petai ar fin cofleidio'r arwyr a ddaeth i'r lan. Mae pen a breichiau'r cerflun wedi cael eu llurgunio, ond gellir datgelu ei chorff hardd trwy'r dillad a'r plygiadau tenau, gan belydru bywiogrwydd. Mae gan y cerflun cyfan ysbryd llethol, sy'n adlewyrchu ei thema'n llawn ac yn gadael delwedd fythgofiadwy.

Mae'r Louvre presennol ym Mharis yn un o dair trysor y Louvre.

3

Aphrodite of Milos

Aphrodite of Milos, a elwir hefyd yn Venus gyda Broken Arm. Fe'i cydnabyddir fel y cerflun harddaf ymhlith cerfluniau benywaidd Gwlad Groeg hyd yn hyn. Mae Aphrodite yn dduwies cariad a harddwch ym mytholeg Gwlad Groeg, ac yn un o ddeuddeg duw Olympus. Mae Aphrodite nid yn unig yn dduwies rhyw, mae hi hefyd yn dduwies cariad a harddwch yn y byd.

Mae gan Aphrodite ffigur ac ymddangosiad perffaith menywod hynafol Gwlad Groeg, yn symbol o gariad a harddwch menywod, ac fe'i hystyrir fel y symbol uchaf o harddwch corfforol benywaidd. Mae'n gymysgedd o geinder a swyn. Mae'n werth cadw a defnyddio ei holl ymddygiad a'i hiaith fodel A, ond ni all gynrychioli diweirdeb benywaidd.

Mae'r hyn yr oedd breichiau coll Venus gyda Broken Arms yn edrych yn wreiddiol wedi dod yn bwnc dirgel sydd â diddordeb mwyaf mewn artistiaid a haneswyr. Mae'r cerflun yn bodoli ar hyn o bryd yn y Louvre ym Mharis, un o'r tair trysor.

4

David

Cerflun efydd Donatello “David” (tua 1440) yw’r gwaith cyntaf i adfywio traddodiad hynafol cerfluniau noethlymun.

Yn y cerflun, nid yw'r cysyniad beiblaidd hwn bellach yn symbol cysyniadol, ond yn fywyd byw, cnawd a gwaed. Mae'r defnydd o ddelweddau noethlymun i fynegi delweddau crefyddol a phwysleisio harddwch y cnawd yn dangos bod arwyddocâd carreg filltir i'r gwaith hwn.

Pan deyrnasodd Brenin Herod Israel yn y 10fed ganrif CC, goresgynnodd y Philistiaid. Roedd rhyfelwr o'r enw Goliath, a oedd yn 8 troedfedd o daldra ac wedi'i arfogi â halberd enfawr. Ni feiddiodd yr Israeliaid ymladd am 40 diwrnod. Un diwrnod, aeth David ifanc i ymweld â'i frawd a oedd yn gwasanaethu yn y fyddin. Clywodd fod Goliath mor ormesol ac wedi brifo ei hunan-barch. Mynnodd fod y Brenin Herod yn cytuno i'w warth mynd allan a lladd yr Israeliaid yn Goliath. Ni allai Herod ofyn amdano. Ar ôl i David ddod allan, fe ruthrodd a tharo Goliath ar ei ben gyda pheiriant sling. Syrthiodd y cawr syfrdanol i'r llawr, a thynnodd David ei gleddyf yn sydyn a thorri pen Goliath i ffwrdd. Mae David yn cael ei bortreadu fel bachgen bugail ciwt yn y cerflun, yn gwisgo het fugail, yn dal cleddyf yn ei law dde, ac yn camu ar ben Goliath wedi'i dorri o dan ei draed. Mae'r mynegiant ar ei wyneb mor hamddenol ac mae'n ymddangos ei fod ychydig yn falch.

Donatello (Donatello 1386-1466) oedd cenhedlaeth gyntaf artistiaid y Dadeni Cynnar yn yr Eidal a cherflunydd mwyaf rhagorol y 15fed ganrif. Mae'r cerflun bellach yn Oriel Bargello yn Fflorens, yr Eidal.

5

David

Cafodd y cerflun o “David” ei greu yn gynnar yn yr 16eg ganrif. Mae'r cerflun yn 3.96 metr o uchder. Mae'n waith cynrychioliadol o Michelangelo, meistr cerflun y Dadeni. Fe'i hystyrir yn un o'r cerfluniau dynol gwrywaidd mwyaf ymffrostgar yn hanes celf y Gorllewin. Trodd darlunio Michelangelo o ben David ychydig i'r chwith cyn y frwydr, ei lygaid yn sefydlog ar y gelyn, ei law chwith yn dal y sling ar ei ysgwydd, ei law dde yn cwympo'n naturiol, ei ddyrnau ychydig yn clenched, ei ymddangosiad yn ddigynnwrf, gan ddangos cyfaddawd David , dewrder ac argyhoeddiad o fuddugoliaeth. Yn bodoli yn Academi Celfyddydau Cain Florence.

6

Cerflun o Ryddid

Cerflun Liberty (Statue Of Liberty), a elwir hefyd yn Liberty Enlightening The World (Liberty Enlightening The World), yw rhodd canmlwyddiant Ffrainc i'r Unol Daleithiau ym 1876. Cwblhawyd y Cerflun o Ryddid gan y cerflunydd enwog o Ffrainc, Bartholdi mewn 10 mlynedd. Mae'r Lady Liberty wedi'i gwisgo mewn dillad hynafol yn null Gwlad Groeg, ac mae'r goron y mae'n ei gwisgo yn symbol o saith meindwr saith cyfandir a phedwar cefnfor y byd.

Mae’r dduwies yn dal y ffagl yn symbol o ryddid yn ei llaw dde, ac mae ei llaw chwith yn dal y “Datganiad Annibyniaeth” a ysgythrwyd ar Orffennaf 4, 1776, ac o dan ei thraed mae gefynnau, llyffetheiriau a chadwyni wedi torri. Mae hi'n symbol o ryddid ac yn torri'n rhydd o gyfyngiadau gormes. Fe’i cwblhawyd a’i ddadorchuddio ar Hydref 28, 1886. Dyluniwyd strwythur mewnol y cerflun haearn gyr gan Gustave Eiffel, a adeiladodd Dwr Eiffel ym Mharis yn ddiweddarach. Mae'r Cerflun o Ryddid yn 46 metr o uchder, gyda sylfaen o 93 metr ac yn pwyso 225 tunnell. Ym 1984, rhestrwyd y Cerflun o Ryddid fel treftadaeth ddiwylliannol y byd.

7

Meddyliwr

Mae “The Thinker” yn siapio dyn cryf sy'n gweithio. Roedd y cawr wedi plygu drosodd, pengliniau wedi plygu, ei law dde yn gorffwys ei ên, yn dawel yn gwylio'r drasiedi a ddigwyddodd islaw. Roedd ei syllu dwfn a'r ystum o frathu ei ddwrn gyda'i wefusau yn dangos naws hynod boenus. Mae ffigwr y cerflun yn noeth, gyda gwasg ychydig yn fwaog. Mae'r llaw chwith wedi'i gosod yn naturiol ar y pen-glin chwith, mae'r goes dde yn cynnal y fraich dde, ac mae'r llaw dde yn cael ei chymryd oddi ar y cerflun ên â leinin miniog. Mae'r dwrn clenched yn cael ei wasgu yn erbyn y gwefusau. Mae'n ffit iawn. Ar yr adeg hon, mae ei gyhyrau'n chwyddo'n nerfus, gan ddatgelu llinellau llawn. Er bod delwedd y cerflun yn dal i fod, mae'n ymddangos ei fod yn dangos ei fod yn gwneud gwaith dwyster uchel gyda mynegiant difrifol.

Mae “The Thinker” yn fodel yn system gyffredinol Auguste Rodin o waith. Mae hefyd yn adlewyrchiad ac yn adlewyrchiad o'i arfer artistig hudol. Mae hefyd yn adlewyrchiad o'i adeiladwaith ac integreiddiad system meddwl artistig meddwl artistig-Rodin Testimony.

8

Ci balŵn

Mae Jeff Koons (Jeff Koons) yn arlunydd pop Americanaidd enwog. Yn 2013, gwnaed ei gi balŵn (oren) o ddur gwrthstaen â gorchudd tryloyw, a llwyddodd Christie i osod pris uchaf erioed o $ 58.4 miliwn. Creodd Koons fersiynau eraill hefyd mewn glas, magenta, coch a melyn.

9

pry cop

Mae’r gwaith enwog “Spider” gan Luis Bourgeois yn fwy na 30 troedfedd o daldra. Yr hyn sy'n drawiadol yw bod y cerflun pry cop mawr yn gysylltiedig â mam yr arlunydd ei hun, a oedd yn atgyweiriwr carped. Nawr, mae'r cerfluniau pry cop a welwn, sy'n ymddangos yn fregus, coesau hir, yn amddiffyn 26 o wyau marmor yn ddewr, fel pe baent yn cwympo i lawr ar unwaith, ond hefyd yn codi ofn y cyhoedd yn llwyddiannus, pryfed cop yw eu golwg dro ar ôl tro. Mae'r themâu yn cynnwys pry cop y cerflun ynddo 1996. Mae'r cerflun hwn wedi'i leoli yn Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao. Dywedodd Luis Bourgeois unwaith: Po hynaf y person, y craffaf.

10

Rhyfelwyr Terracotta

Pwy greodd Rhyfelwyr a Cheffylau Terracotta Qin Shihuang? Amcangyfrifir nad oes ateb, ond mae ei ddylanwad ar genedlaethau diweddarach o gelf yn dal i fodoli heddiw ac mae wedi dod yn duedd ffasiwn.


Amser post: Hydref-12-2020