Ar ôl protestiadau hiliol, fe aeth cerfluniau i'r brig yn yr UD

Ar draws yr Unol Daleithiau, mae cerfluniau o arweinwyr Cydffederal a ffigurau hanesyddol eraill sy'n gysylltiedig â chaethwasiaeth a lladd Americanwyr brodorol yn cael eu rhwygo i lawr, eu difwyno, eu dinistrio, eu hadleoli neu eu symud yn dilyn protestiadau yn ymwneud â marwolaeth George Floyd, dyn du, yn yr heddlu. dalfa ar Fai 25 ym Minneapolis.

Yn Efrog Newydd, cyhoeddodd Amgueddfa Hanes Naturiol America ddydd Sul y bydd yn tynnu cerflun o Theodore Roosevelt, 26ain arlywydd yr UD, o'r tu allan i'w brif fynedfa. Mae'r cerflun yn dangos Roosevelt ar gefn ceffyl, gyda Americanwr Affricanaidd ac Americanwr Brodorol ar droed. Nid yw'r amgueddfa wedi dweud eto beth fydd yn ei wneud gyda'r cerflun.

Yn Houston, mae dau gerflun Cydffederal mewn parciau cyhoeddus wedi'u dileu. Roedd un o’r cerfluniau hynny, Ysbryd y Cydffederaliaeth, cerflun efydd yn cynrychioli angel â chleddyf a changen palmwydd, wedi sefyll ym Mharc Sam Houston am fwy na 100 mlynedd ac mae bellach mewn warws dinas.

Mae'r ddinas wedi trefnu i adleoli'r cerflun i Amgueddfa Diwylliant Americanaidd Affricanaidd Houston.

Tra bod rhai yn galw am ac yn gweithredu i gael gwared ar y cerfluniau Cydffederal, mae eraill yn eu hamddiffyn.

Yn Richmond, Virginia, mae cerflun y cadfridog Cydffederal Robert E.Lee wedi dod yn ganolfan gwrthdaro. Mynnodd protestwyr i'r cerflun gael ei dynnu i lawr, a chyhoeddodd Llywodraethwr Virginia Ralph Northam orchymyn i'w dynnu.

Fodd bynnag, cafodd y gorchymyn ei rwystro wrth i grŵp o berchnogion eiddo ffeilio achos cyfreithiol mewn llys ffederal gan ddadlau y byddai cael gwared ar y cerflun yn dibrisio eiddo cyfagos.

Dyfarnodd y Barnwr Ffederal Bradley Cavedo yr wythnos diwethaf fod y cerflun yn eiddo i’r bobl yn seiliedig ar weithred y strwythur o 1890. Cyhoeddodd waharddeb yn gwahardd y wladwriaeth rhag ei ​​dynnu i lawr cyn i ddyfarniad terfynol gael ei wneud.

Canfu astudiaeth yn 2016 gan Ganolfan Gyfraith Tlodi’r De, sefydliad eirioli cyfreithiol dielw, fod mwy na 1,500 o symbolau Cydffederaliaeth gyhoeddus ledled yr UD ar ffurf cerfluniau, fflagiau, platiau trwydded y wladwriaeth, enwau ysgolion, strydoedd, parciau, gwyliau a chanolfannau milwrol, wedi'u canoli'n bennaf yn y De.

Yna roedd nifer y cerfluniau a'r henebion Cydffederal yn fwy na 700.

Golygfeydd gwahanol

Mae'r Gymdeithas Genedlaethol er Hyrwyddo Pobl Bobl Lliw, sefydliad hawliau sifil, wedi galw am gael gwared â symbolau Cydffederal o ofodau cyhoeddus a llywodraethol ers blynyddoedd. Fodd bynnag, mae gwahanol safbwyntiau ar sut i ddelio ag arteffactau hanesyddol.

“Rydw i wedi rhwygo am hyn oherwydd dyma gynrychiolaeth ein hanes, dyma gynrychiolaeth yr hyn roedden ni’n meddwl oedd yn iawn,” meddai Tony Brown, athro du mewn cymdeithaseg a chyfarwyddwr y Gweithgor Hiliaeth a Phrofiadau Hiliol ym Mhrifysgol Rice. “Ar yr un pryd, efallai bod gennym ni glwyf yn y gymdeithas, ac nid ydym yn credu ei fod yn iawn mwyach a hoffem gael gwared ar y delweddau.”

Yn y pen draw, dywedodd Brown yr hoffai weld y cerfluniau'n aros.

“Rydyn ni’n tueddu i fod eisiau gwyngalchu ein hanes. Rydyn ni'n tueddu i fod eisiau dweud nad yw hiliaeth yn rhan o bwy ydyn ni, nid yw'n rhan o'n strwythurau, nid yn rhan o'n gwerthoedd. Felly, pan ewch â cherflun i ffwrdd, rydych yn gwyngalchu ein hanes, ac o'r eiliad honno ymlaen, mae'n tueddu i wneud i'r rhai sy'n symud y cerflun deimlo eu bod wedi gwneud digon, ”meddai.

Dadl Brown yw peidio â gwneud i bethau ddiflannu ond gwneud pethau'n weladwy gyda chyd-destun yn union sut rydych chi'n gwneud i bobl ddeall pa mor ddwfn yw hiliaeth.

“Mae arian cyfred ein cenedl wedi’i wneud o gotwm, ac mae ein holl arian wedi’i argraffu gyda dynion gwyn, ac roedd rhai ohonyn nhw’n berchen ar gaethweision. Pan ddangoswch y math hwnnw o dystiolaeth, dywedwch, arhoswch funud, rydym yn talu pethau gyda chotwm wedi'i argraffu gyda pherchnogion caethweision. Yna rydych chi'n gweld pa mor ddwfn yw'r hiliaeth, ”meddai.

Hoffai James Douglas, athro'r gyfraith ym Mhrifysgol Texas Southern ac arlywydd pennod Houston o'r NAACP, weld y cerfluniau Cydffederal yn cael eu dileu.

“Does ganddyn nhw ddim byd i’w wneud â Rhyfel Cartref. Codwyd y cerfluniau i anrhydeddu milwyr y Cydffederalwyr ac i adael i Americanwyr Affricanaidd wybod mai'r bobl wyn sy'n rheoli. Fe’u codwyd er mwyn dangos y pŵer oedd gan bobl wyn dros Americanwyr Affricanaidd, ”meddai.

Penderfyniad wedi ei slamio

Mae Douglas hefyd yn feirniad o benderfyniad Houston i symud cerflun Ysbryd y Cydffederaliaeth i'r amgueddfa.

“Mae’r cerflun hwn i anrhydeddu’r arwyr a frwydrodd dros hawliau’r wladwriaeth, yn y bôn y rhai a frwydrodd i gadw Americanwyr Affricanaidd yn gaethweision. Ydych chi'n meddwl y byddai unrhyw un yn awgrymu rhoi cerflun mewn Amgueddfa Holocost a ddywedodd fod y cerflun hwn wedi'i godi i anrhydeddu'r bobl a laddodd yr Iddewon mewn siambr nwy? ” gofynnodd.

Mae cerfluniau a chofebion ar gyfer anrhydeddu pobl, meddai Douglas. Nid yw eu rhoi mewn amgueddfa Americanaidd Affricanaidd yn dileu'r ffaith bod y cerfluniau'n eu hanrhydeddu.

I Brown, nid yw gadael y cerfluniau yn eu lle yn anrhydeddu'r person hwnnw.

“I mi, mae’n nodi’r sefydliad. Pan fydd gennych gerflun Cydffederal, nid yw'n dweud dim am y person. Mae'n dweud rhywbeth am yr arweinyddiaeth. Mae'n dweud rhywbeth am bawb a gyd-lofnododd y cerflun hwnnw, pawb a ddywedodd fod y cerflun hwnnw'n perthyn yno. Nid wyf yn credu eich bod am ddileu’r hanes hwnnw, ”meddai.

Dywedodd Brown y dylai pobl dreulio mwy o amser yn cyfrif sut “y gwnaethom benderfynu mai dyna ein harwyr i ddechrau, gan gyfrif sut y gwnaethom benderfynu bod y delweddau hynny'n iawn”.

Mae mudiad Black Lives Matter yn gorfodi America i ail-archwilio ei gorffennol y tu hwnt i gerfluniau Cydffederal.

Fe wnaeth HBO dynnu ffilm Gone with the Wind yn 1939 dros dro o’i offrymau ar-lein yr wythnos diwethaf ac mae’n bwriadu ail-ryddhau’r ffilm glasurol gyda thrafodaeth o’i chyd-destun hanesyddol. Mae'r ffilm wedi cael ei beirniadu am ogoneddu caethwasiaeth.

Hefyd, yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Quaker Oats Co ei fod yn tynnu delwedd menyw ddu o becynnu ei brand cymysgedd surop a chrempog 130-mlwydd-oed Modryb Jemima ac yn newid ei henw. Dilynodd Mars Inc ei siwt trwy dynnu delwedd dyn du o becynnu ei frand reis poblogaidd Uncle Ben's a dywedodd y byddai'n ei ailenwi.

Beirniadwyd y ddau frand am eu delweddau ystrydebol a’r defnydd o anrhydeddau gan adlewyrchu cyfnod pan ddefnyddiodd deheuwyr gwyn “modryb” neu “ewythr” oherwydd nad oeddent am annerch pobl dduon fel “Mr” neu “Mrs”.

Mae Brown a Douglas yn gweld symudiad HBO yn un synhwyrol, ond maen nhw'n gweld symudiadau gan y ddwy gorfforaeth fwyd yn wahanol.

Darlun negyddol

“Dyma’r peth iawn i’w wneud,” meddai Douglas. “Cawsom gorfforaethau mawr i sylweddoli cuddni eu ffyrdd. Maen nhw (yn dweud), 'Rydyn ni eisiau newid oherwydd rydyn ni'n sylweddoli bod hwn yn ddarlun negyddol o Americanwyr Affricanaidd.' Maen nhw'n ei gydnabod nawr ac maen nhw'n cael gwared arnyn nhw. ”

I Brown, dim ond ffordd arall i'r corfforaethau werthu mwy o gynhyrchion yw'r symudiadau.

12

Mae protestwyr yn ceisio tynnu cerflun Andrew Jackson, cyn arlywydd yr Unol Daleithiau, ym Mharc Lafayette o flaen y Tŷ Gwyn yn ystod protestiadau anghydraddoldeb hiliol yn Washington, DC, ddydd Llun. JOSHUA ROBERTS / REUTERS


Amser post: Gorff-25-2020